Telefon: 513 700 280
e-mail: kontakt@twojezdrowie24.eu

Statut fundacji

Statut Fundacji „Twoje Zdrowie 24″
(tekst jednolity z dnia 16.08.2021)


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Przemysław Wróbel działając w imieniu Spółki Twoje Zdrowie 24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej zwanej dalej „Fundacją” oświadcza, iż ustanawia fundację o nazwie „Fundacja Twoje Zdrowie 24″ zwaną dalej „Fundacją”, która działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§2

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego działającą na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Żory.

§4

Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§5

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§6

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja współpracuje z krajowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania.
 3. Fundacja współpracuje z zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania.

§7

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.

§8

Fundacja ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§9

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§10

 1. Celem Fundacji jest:
  1) działalność charytatywna;
  2) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
  4) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  5) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  6) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  7) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
  8) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  9) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  10) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
  11) wypoczynek dzieci i młodzieży;
  12) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  13) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
  14) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
  15) turystyka i krajoznawstwo;
  16) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  17) ratowanie i ochrona ludności;
  18) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
  19) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  20) promocja i organizacja wolontariatu;
  21) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
  22) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  23) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonych w punktach 1-22 powyżej.
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia,
  2) organizowanie oraz udział w szkoleniach, kursach, konferencjach, seminariach, koncertach, wystawach, festiwalach, spotkaniach integracyjnych, imprezach sportowych,
  3) wspieranie i organizowanie profilaktyki zdrowotnej,
  4) organizowanie świadczeń medycznych w placówkach opieki zdrowotnych,
  5) organizowanie porad dietetycznych,
  6) organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub ludzkiego życia,
  7) pomoc finansową i rzeczową dla osób niepełnosprawnych oraz szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia,
  8) organizowanie akcji pomocy osobom ciężko chorym i niepełnosprawnym z udziałem innych podmiotów,
  9) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia, w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw,
  10) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowaniu życia,
  11) finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
  12) pomoc finansową i rzeczową dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej w tym pomoc społeczna,
  13) pomoc finansową i rzeczową dla ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów oraz klęsk żywiołowych, w tym pomoc społeczna,
  14) organizowanie wyjazdów do ośrodków rehabilitacyjnych oraz sanatoriów, 
  15) wspieranie rozwiązań mających na celu usprawnienie realizacji świadczeń medycznych,
  16) promocję programów realizowanych i tworzonych przez Fundację,
  17) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
  18) realizację programów radiowych, telewizyjnych i projektów multimedialnych, 
  19) organizowanie i wspieranie programów badawczych i naukowych,
  20) organizowanie akcji i kampanii społecznych,
  21) tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
  22) opracowanie i wdrażanie rozwiązań ułatwiających funkcjonowania osób niepełnosprawnych, 
  23) współpracę z instytucjami oraz osobami fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz udzielanie im pomocy organizacyjnej,
  24) organizowanie środków przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, poprzez darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób niepełnosprawnych,
 3. Fundacja prowadzi nieodpłatnie działalność pożytku publicznego w zakresie (wg PKD):
  1) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
  2) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
  3) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych (62.09.Z),
  4) Działalność portali internetowych (63.12.Z),
  5) Profilaktyka lekarska (86.21.Z),
  6) Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),
  7) Działalność paramedyczna (86.90.D),
  8) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E),
  9) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z),
  10) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z),
  11) Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z),
  12) Produkcja gier i zabawek (32.40.Z),
  13) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),
  14) wydawanie książek (58.11.Z),
  15) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
  16) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
  17) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),
  18) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
  19) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z), 
  20) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), 
  21) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
  22) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
  23) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
  24) Działalność centrów telefonicznych (call center), (82.20.Z),
  25) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
  26) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
  27) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).

 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w takim zakresie jak działalność nieodpłatną, o której mowa w ust. 3.
 5. Dochody osiągane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczone mogą być jedynie na cele statutowe Fundacji.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§11

Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę pieniężną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji. Kwota 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) przeznaczona jest na działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację a kwota 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) przeznaczona jest na działalność statutową Fundacji.

§12

 1. Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatora fundusz założycielski w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz wszelkie inne mienie (ruchomości i nieruchomości), środki finansowe i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Majątek Fundacji pochodzi z:
  1) darowizn, spadków, zapisów,
  2) dotacji, subwencji, ofiarności publicznej,
  3) dochodów z majątku fundacji,
  4) wpływów z działalności gospodarczej – jeżeli będzie prowadzona przez Fundację.
 3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

§13

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

Zarząd

§14

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 osób – Prezesa i Wiceprezesa.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji.
 3. Kadencja Zarządu jest nieokreślona i trwa aż do odwołania.
 4. Pierwszy Zarząd powołany jest przez Fundatora, następnie przez Radę Fundacji.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
  b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c. śmierci członka Zarządu.
 6. Zarząd Fundacji w całości lub w jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.
 7. Członkami Zarządu mogą zostać wybrane osoby które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo skarbowe.
 8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Fundator może ustalić wyższe wynagrodzenie Członków Zarządu biorąc pod uwagę racjonalne gospodarowanie zasobami majątkowymi Fundacji.

§15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1) zatwierdzanie głównych kierunków działań Fundacji,
  2) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  3) realizacja celów statutowych,
  4) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
  5) sporządzanie budżetu i planów pracy – następnie ich realizowanie,
  6) zarzadzanie majątkiem Fundacji,
  7) opracowywanie planu działalności Fundacji,
  8) opracowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji oraz przedkładanie tych dokumentów – w każdym roku – Radzie Fundacji do zatwierdzenia,
  9) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  10) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  11) wnioskowanie do Fundatora o likwidację Fundacji,
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§16

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przysyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą jednomyślnych uchwał.
 5. Do ważności uchwały Zarządu obligatoryjna jest obecność 2 członków Zarządu.

Rada Fundacji

§17

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady.
 3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 4. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji wybiera Fundator.
 5. Odwołanie przez Fundatora członka Rady Fundacji przed upływem kadencji możliwe jest w przypadku działania członka Rady Fundacji na szkodę Fundacji, naruszającego jego dobre imię lub sprzecznego z celami Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej,
  3) śmierci członka.
 7. Kadencja członków Rady Fundacji trwa 2 lata.
 8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie, członek Rady nie może również pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości służbowej w stosunku do Członka Zarządu.
 9. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstwa ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 10. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§18

Do zadań Rady należy w szczególności:
1) proponowanie Zarządowi głównych kierunków działalności Fundacji,
2) ogólna ocena pracy Zarządu,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Zarządu Fundacji,
4) ocena wykorzystania funduszy i zarządzania majątkiem Fundacji,
5) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
7) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§19

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczna, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 7. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
 8. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Do ważności uchwał obligatoryjna jest obecność co najmniej dwóch członków Rady Fundacji.

Sposób reprezentacji

§20

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§21

Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkowych Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób z którymi członkowie, fundatorzy, członkowie organów, oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej osobami bliskimi”.

b) przekazywania swojego majątku na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

d) zakup towarów, lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie fundacji, członkowie jej organów, lub pracownicy, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra właściwego ds. pracy i polityki społecznej. 

§23

 1. Fundator podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji na wniosek Zarządu oraz ustala procedurę likwidacyjną, uwzględniając w szczególności propozycję Zarządu oraz po zapoznaniu się z propozycjami Rady Fundacji.
 2. Fundator podejmuje decyzje w sprawie pozostałego majątku Fundacji, biorąc pod uwagę cel Fundacji oraz uzgodnienia z Zarządem i Radą Fundacji.

§24

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach lub na realizację konkretnych celi, które są celami statutowymi Fundacji.

Skip to content