Telefon: 513 700 280
e-mail: kontakt@twojezdrowie24.eu

Rząd wprowadza możliwość ustanowienia opiekuna tymczasowego

Rząd wprowadza możliwość ustanowienia opiekuna tymczasowego


Opiekun tymczasowy

Dziecko, które przekracza granicę Polsko-Ukraińską nie zawsze jest w towarzystwie rodziców. Często ucieka pod opieką dziadków, wujków lub przyjaciół rodziny.  Kto w takiej sytuacji ma podstawy prawne do opieki nad dzieckiem ? Rząd wychodzi na przeciw tym problemom i umożliwia ustanowienie opiekuna tymczasowego. Opiekunem tymczasowym może zostać ktoś bliski rodzinie dziecka, ale również osoba obca pod warunkiem, że jest to w interesie dobra dziecka. Ustanowienia opiekuna dokonuje sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego.  Warto zwrócić uwagę, że postepowanie w tej kwestii może być wszczęte zarówno na wniosek jak i z urzędu. Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są:

1) Straż Graniczna;
2) wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa;
3) prokurator;
4) Policja;
5) kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1 i 66);
6) przedstawiciele organizacji międzynarodowych lub pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom;
7) osoba sprawująca faktyczną pieczę nad małoletnim;
8) osoba, która objęła faktyczną pieczę nad małoletnim po wjeździe przez małoletniego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprawuje ją w dniu złożenia wniosku;
9) inne osoby lub podmioty, w ramach swoich zadań.

Wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego

Świeżo po wejściu w życie ustawy brak było urzędowego wzoru wniosku, na szczęście na przekór tym problemom stanęło Stowarzyszenie Sędziów Polskich udostępniając formularz wniosku, zarówno w języku polski jak i ukraińskim – Link

Dodaj komentarz

Skip to content